Sudoměřice u Bechyně

Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD


I. Úvod

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Sudoměřicích u Bechyně, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 22.10.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává zastupitelstvo obce tento knihovní řád.

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména:
1. výpůjční služby
2. meziknihovní služby (dále jen MVS)
3. informační služby:
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
- informace z oblasti veřejné správy
- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
- přístup na internet

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje tyto placené služby: tisk,kopírování, laminování do fólie, MVS, internet
Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.
Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele

Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:jméno, příjmení, bydliště,datum narození,číslo OP /knihovna zde ponechá jen ty údaje, které od čtenářů vyžaduje/

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Knihovna shromažďuje a zpracovává osobní data uživatelů (podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) k účelu ochrany majetku, zejména knihovního fondu a k účelu evidence výpůjček a dalších transakcí, prováděných ve vztahu ke čtenáři. K uvedenémuuuulll účelu shromažďuje tato osobní data uživatelů: příjmení, jméno, bydliště, rok narození. Po dobu trvání výpůjčky se osobní údaje sdružují s informací o vypůjčeném informačním dokumentu. Osobní data jsou uložena tak, aby k nim neměl přístup nikdo kromě pověřených zaměstnanců a nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu a jejich zneužití. Osobní data jsou uchovávána pouze po dobu členství v knihovně, po zániku jsou likvidována. Uživatel má možnost kdykoli zjistit, jaké údaje o něm knihovna uchovává.


Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
Uživatel může kopírovat na přenosná paměťová média, po kontrole antivirovým programem, informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon č.121/2000 Sb. a jeho novelu č.126/2006).III. Výpůjční řád

Čl. 6 Zpřístupňované knihovní dokumenty
Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:


1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.Čl. 8
Postupy při půjčování

Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.Čl. 9
Výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 2 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.


Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej,vypůjčil.Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13
Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.Čl. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Vymáhání nevrácených výpůjček: Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.


Čl. 15
Náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy - ceník
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou od 1.1.2003.


V Sudoměřicích u Bechyně dne 22.10.2002

podepsáni:
Houdek
Ing.Jan Kopáček

Dnes je: 23.06.2018

Svátek slaví: Zdeňka

Aktuality

Sportovní desetiboj 29. 6. 2018 od 15.00 hodin
T.J. Sokol Sudoměřice u Bechyně pořádá pro děti sportovně soutěžní odpoledne.
více
Jednání Zastupitelstva obce Sudoměřice u B. se koná v úterý 26. 6. 2018 v 19.30 hodin
více
Návrh závěrečného účtu obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2017
více
Svoz popelnic v letním režimu
Od 30. 4. 2018 do 29. 9. 2018 bude probíhat svoz tuhého domovního odpadu v letním režimu = čtvrtek lichý týden.
více
Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2016
více

Virtuální prohlídka obcemi

Spustit virtuální prohlídku

Shlédnutých stránek

celkem: 1206331 měsíc: 9510 den: 581 hodina: 81