Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD


V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Sudoměřicích u Bechyně, schválenou zastupitelstvem obce usnesením ze dne 22.10.2002 a podle § 4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydává zastupitelstvo obce tento knihovní řád.
 

I. Základní ustanovení

Čl. 1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

Čl. 2
Veřejné knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona.
Jsou to zejména:
a. výpůjční služby
b. meziknihovní služby (dále jen MVS)
c. informační služby:
- informace o katalozích, fondech a využívání knihovny
- informace z oblasti veřejné správy
- ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
- přístup na internet

Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje tyto placené služby: tisk,kopírování, laminování do fólie, MVS - poštovné
Tyto služby knihovna poskytuje v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 až 4 zák.č. 257/2001 Sb., knihovního zákona, tzn. že úhradu za ně může požadovat jen do   výše skutečně vynaložených nákladů.
Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 3
Registrace uživatele


Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje:jméno, příjmení, bydliště a rok narození.

Děti do 15 let se stanou uživatelem na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Osobní údaje bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou
tohoto knihovního řádu.


Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny


Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.


Čl. 5
Pokyny pro využívání výpočetní techniky


Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
Uživatel může kopírovat na přenosná paměťová média, po kontrole antivirovým programem, informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz autorský zákon č.121/2000 Sb. a jeho novelu č.126/2006).III. Výpůjční řád

Čl. 6
Zpřístupňované knihovní dokumenty


Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.

Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.


Čl. 7
Rozhodnutí o půjčování


Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:


1. kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
2. které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny a obecního úřadu
3. jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
4. které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.Čl. 8
Postupy při půjčování


Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned ohlásit všechny závady

Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu.Čl. 9
Výpůjční lhůty


Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je 2 měsíce. Výpůjční lhůta může být prodloužena, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel. V odůvodněných případech je možné povolit novou výpůjčku téhož dokumentu, ale jen po jeho předložení

Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.


Čl. 10
Vracení vypůjčeného dokumentu


Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej,vypůjčil.Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, popřípadě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.Čl. 11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu


Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek jako náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 12
Reprografické a jiné služby

Knihovna může podle povahy dokumentu nahradit jeho půjčení kopií.
Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují v knihovně, anebo z fondů jiné klnihovny v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého
byla kopie zhotovena, je povinnen s ní zacházet v souladu s ustanovením zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona).
Knihovna může odmítnout zhotovit kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické apod.).IV. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 13
Ztráty a náhrady


Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.Čl. 14
Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení : povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po
                               skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené
                              lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na další
                              výpůjční den.
Vymáhání nevrácených výpůjček : nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení, vymáhá
                                                  knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech
                                                  bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je
                                                  doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání
                                                  právní cestou.
Ztráta průkazu uživatele : za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele, ztraceného
                                     v období jeho platnosti (původní nebo obnovené), se účtuje
                                     manipulační poplatek.Čl. 15
Náhrada všeobecných škod


Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle občanského zákoníku, § 442, odst. 2, kde se stanoví: "Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.").
Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.V. Závěrečná ustanovení

Výjimky z KŘ povoluje vedoucí knihovny.
Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
Ruší se knihovní řád ze dne 02.01.2008
Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou od 25. 5. 2018


VI. Přílohy knihovního řádu

Ceník placených služeb a poplatků knihovny
Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny


V Sudoměřicích u Bechyně dne 4.7.2018

podepsán     Stanislav Houdek, starosta obce

 

Příloha č. 1   Knihovního řádu

Ceník placených služeb a polatků knihovny

Registrační poplatek na jeden rok                      20 Kč
Ztráta nebo poškození knihy                              pořizovací cena knihy, popřípadě
                                                                           jiný výtisk tohoto titulu + 100 Kč
Ztráta nebo poškození periodika                        trojnásobná pořizovací cena výtisku,
                                                                            popřípadě jiný výtisk
                                                                            tohoto exempláře
Ztráta nebo poškození obalu CD                        20 Kč
MVS - poštovné související s MVS                        45 Kč
Kopírování formátu A4 jednostranná                     2 Kč
                               A4 oboustranná                      3 Kč
Tisk na tiskárně formátu A4 jednostranná            2 Kč
                                       A4 oboustanná               3 Kč
Vystavení duplikátu čtenářského průkazu           20 Kč
v případě jeho ztráty nebo poškození

Pooplatek za prodlení vrácení knihovní jednotky
po uplynutí výpůjční lhůty (2 měsíce) :

- po 62 dnech od vypůjčení        (1. upomínka)               10 Kč
- po 93 dnech od vypůjčení        (2. upomínka)               20 Kč
- po 124 dnech od vypůjčení      (3. upomínka)               30 Kč

Dostaví-li se čtenář do knihovny po uplynutí 31 dnů od odeslání 3. upomínka,
hradí při této návštěvě bez dalšího upomínání 100 Kč.
Jestliže se nedostaví vůbec, řeší se vyřízení doporučeným dopisem
(4. upomínka) obecního úřadu a dále pak vymáháním právní cestou
se sankčním poplatkem 100 Kč.

Poplatek za prodlení vrácení knihy MVS                            20 Kč

Internet                                     zdarma
Rezervace, objednávky             zdarma

 

V Sudoměřicích u Bechyně
4.7.2018

podepsán    Stanisla Houdek, starosta obce  

 

Příloha č. 2 Knihovního řádu

Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obec Sudoměřice u Bechyně
(dále jen knihovna).

Knihovna zpracovává osoíbní údaje uživatelů v tomto rozsahu :

Povinné identifikační údaje : jméno, píjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

Nepovinné kontaktní údaje : doručovací adresa, e-mail, telefon

Služební údaje : číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie,
                         přehled rezervací a upomínání

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce,
je-li registrovaný uživatel mladší  15ti let.
Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních
osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních
a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů os lužbách a dále za účelem ochrany
majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje využívá knihovna za účelem lepší
komunikace s uživatelem, uživatel není povinem tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektu osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz,
popřípadě omezení zpracování, a právo námitku proti zpracování.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace
a jeden rok poté. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních
údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejich služeb.
Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu obce.

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými
prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstance, kteří s nimi
pracují v rámci svých pracovních úkolů.
Osíobní údaje uchovává knihovna v počítačové databázi.
Přístup k těmto datům je chráněn heslem.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou
s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny, a v souladu s Obecným
nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.